فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از صحن انقلاب حرم امام رضا

تصویر هوایی از صحن انقلاب حرم امام رضا. هلی شات از صحن انقلاب و سقاخانه اسماعیل طلا در آن

7000070000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر