فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از دویدن یک گردشگر در یک منطقه ی کویری

تصویر هوایی از دویدن یک گردشگر در یک منطقه ی کویری. هلی شات از یک گردشگر در حال دویدن در کویری در استان اصفهان

7000070000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر