فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از حرم مطهر رضوی و گنبد و گلدسته طلایی آن

تصویر هوایی از حرم مطهر رضوی و گنبد و گلدسته طلایی آن. هلی شات از گنبد طلایی آستان قدس رضوی و حرکت پرچم آن

8000080000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر