فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از حرم مطهر رضوی و تعدادی از زوار در صحن در هنگام غروب خورشید

تصویر هوایی از حرم مطهر رضوی و تعدادی از زوار در صحن در هنگام غروب خورشید. هلی شات از گنبد و گلدسته طلایی حرم مطهر رضوی در هنگام غروب آفتاب

6500065000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر