فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از حرم امام رضا و ساختمان های اطراف آن

تصویر هوایی از حرم امام رضا و ساختمان های اطراف آن. هلی شات از حرم مطهر رضوی و صحن های آن

8000080000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر