فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از صحن انقلاب و ایوان گنبد طلایی ان در هگام شب

تصویر هوایی از صحن انقلاب و ایوان گنبد طلایی ان در هگام شب. هلی شات از صحن های مختلف آستان قدس رضوی در هنگام شب

8000080000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر