فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از صحن انقلاب و ایوان طلایی آن در هنگام شب

تصویر هوایی از صحن انقلاب و ایوان طلایی آن در هنگام شب. هلی شات از گنبد و گلدسته طلایی آستان قدس رضوی در هنگام شب

7000070000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر