فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از گنبد طلایی ی حرم مطهر رضوی و کتیبه کاری های روی آن

تصویر هوایی از گنبد طلایی ی حرم مطهر رضوی و کتیبه کاری های روی آن. هلی شات از گلدسته طلایی ی آستان قدس رضوی و مسجد های اطراف آن

8000080000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر