فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی گنبد و گلدسته طلایی حرم امام رضا و پرچم آن

تصویر هوایی گنبد و گلدسته طلایی حرم امام رضا و پرچم آن. هلی شات از گنبد و مناره طلایی حرم ثامن الحجج

8000080000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر