فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از گنبد و مناره طلایی حرم امام رضا

تصویر هوایی از گنبد و مناره طلایی حرم امام رضا. هلی شات از پرچم گنبد طلایی امام رضا و صحن های اطراف آن

7500075000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر