فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از حرم مطهر رضوی و صحن های آن

تصویر هوایی از حرم مطهر رضوی و صحن های آن. هلی شات از آستان قدس رضوی و صحن های آن در هنگام شب

7000070000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر