فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از ایوان های مختلف آستان قدس رضوی

تصویر هوایی از ایوان های مختلف آستان قدس رضوی. هلی شات از ایوان ساعت حرم امام رضا و صحن های اطراف آن

6500065000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر