فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از رانندگی با ماشین در یک جاده خاکی در مسیری کوهستانی

تصویر هوایی از رانندگی با ماشین در یک جاده خاکی در مسیری کوهستانی. هلی شات از رانندگی با یک ماشین در یک مسیر خاکی

6000060000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر