فیلم بردار: هادی فخاری

نمایی از یک سازه خشتی در یک منطقه ی بیابانی و بالا رفتن یک گردشگر از پله های آن

نمایی از یک سازه خشتی در یک منطقه ی بیابانی و بالا رفتن یک گردشگر از پله های آن. نمایی از سازه های خشتی و تاریخی در یک صحرا و بازدید گردشگران از آن

7000070000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر