فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از ایوان نقار خانه حرم مطهر رضوی و نقاره زدن خادمان حرم

تصویر هوایی از ایوان نقار خانه حرم مطهر رضوی و نقاره زدن خادمان حرم. هلی شات از نقاره زدن نقاره زنان حرم امام رضا بر روی ایوان نقاره خانه

7000070000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر