فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از آستان قدس رضوی و زائران آن

تصویر هوایی از آستان قدس رضوی و زائران آن. هلی شات از گنبد و مناره طلایی آستان قدس رضوی

7000070000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر