فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از صحن و ایوان های آستان قدس رضوی در هنگام شب

تصویر هوایی از صحن و ایوان های آستان قدس رضوی در هنگام شب. هلی شات از گنبد و گلدسته طلایی حرم امام رضا در شب

7000070000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر