فیلم بردار: استودیو عقاب

تصویر هوایی از کوهای اطراف روستای قلعه سرهنگ

تصویر هوایی از کوهای اطراف روستای قلعه سرهنگ. هلی شات از یک ساختمان بلند مسکونی و خانه های روستایی اطراف آن

6500065000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر