فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از طبیعت بکر استان گیلان و رودخانه ای در آن

تصویر هوایی از طبیعت بکر استان گیلان و رودخانه ای در آن. هلی شات از جریان آب یک رودخانه در یک زمین سرسبز

135000135000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر