فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از ایوان نقاره خانه و نقاره زنهای آن

تصویر هوایی از ایوان نقاره خانه و نقاره زنهای آن. هلی شات از نقاره زدن نقار زنان آستان قدس رضوی

7000070000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر