فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از حرم ثامن الحجج صحن های آن در شب

تصویر هوایی از حرم ثامن الحجج صحن های آن در شب. هلی شات از گنبد و گلدسته طلایی حرم امام رضا و صحن های آن در هنگام شب

7000070000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر