فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از حرم مطهر رضوی در مشهد

تصویر هوایی از حرم مطهر رضوی در مشهد. هلی شات از کتیبه ای سبز رنگ بر روی یکی از ایوان های حرم امام رضا

7000070000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر