فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از گنبد طلایی حرم مطهر رضوی و نقوش و خطوط روی آن

تصویر هوایی از گنبد طلایی حرم مطهر رضوی و نقوش و خطوط روی آن. هلی شات از گنبد طلایی ی آستان قدس رضوی و مسجد های اطراف آن

8000080000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر