فیلم بردار: آستان قدس

تصویر هوایی از حرکت پرچم گنبد طلای حرم امام رضا

تصویر هوایی از حرکت پرچم گنبد طلای حرم امام رضا. هلی شات گنبد و گلدسته طلایی آستان قدس رضوی و صحن های آن در هنگام شب

7000070000 تومان
آستان قدس
بیشتر از آستان قدس
مشابه ها
بیشتر