فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از اضافه کردن مقداری قارچ بر روی خمیر پیتزا در داخل سینی مخصوص فر

حرکت آهسته از اضافه کردن مقداری قارچ بر روی خمیر پیتزا در داخل سینی مخصوص فر

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر