فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از آرد زدن بر روی خمیر پیتزا و باز کردن آن با وردنه

حرکت آهسته از آرد زدن بر روی خمیر پیتزا و باز کردن آن با وردنه

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر