فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از قرار دان تکه های نان کباب ترکی داخل سینی مخصوص سرو

حرکت آهسته از قرار دان تکه های نان کباب ترکی داخل سینی مخصوص سرو

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر