فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

اسلوموشن از برداشتن سیب زمین های سرخ شده از داخل روغن

اسلوموشن از برداشتن سیب زمین های سرخ شده از داخل روغن

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر