فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از اضافه کردن پنیر پیتزا از دستان آشپز که دستکش سفید در دست دارد

حرکت آهسته از اضافه کردن پنیر پیتزا از دستان آشپز که دستکش سفید در دست دارد

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر