فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

عکس چاپ شده بچه ای که با گردنبد طلایی خوابیده و عکس دیگری از بچه ای که با لباس سفید بر روی مبلی کوچک نشسته است و عکس بچه ای که در داخل سبد نشسته است و همه این عکس ها به ریسه ای متصل شده اند

عکس چاپ شده بچه ای که با گردنبد طلایی خوابیده و عکس دیگری از بچه ای که با لباس سفید بر روی مبلی کوچک نشسته است و عکس بچه ای که در داخل سبد نشسته است و همه این عکس ها به ریسه ای متصل شده اند

3500035000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر