فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از باز کردن دستگاه مخصوص بسته بندی و برداشتن جعبه پیتزا

حرکت آهسته از باز کردن دستگاه مخصوص بسته بندی و برداشتن جعبه پیتزا

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر