فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

اسلوموشن از باز کردن خمیر پیتزا با دست و وردنه در آشپزخانه فست فود

اسلوموشن از باز کردن خمیر پیتزا با دست و وردنه در آشپزخانه فست فود

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر