فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

اسلوموشن از شعله های آتش و آشپزی که در حال روغنی کردن تکه های مرغ در اجاق مخصوص می باشد

اسلوموشن از شعله های آتش و آشپزی که در حال روغنی کردن تکه های مرغ در اجاق مخصوص می باشد

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر