فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از شعله های آتش بر روی ماهیتابه و دود کردن مواد غذایی در آشپزخانه ای با آشپزی حرفه ای

حرکت آهسته از شعله های آتش بر روی ماهیتابه و دود کردن مواد غذایی در آشپزخانه ای با آشپزی حرفه ای

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر