فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

اسلوموشن از کار کاردن با وردنه و باز کردن خمیر توسط آشپز

اسلوموشن از کار کاردن با وردنه و باز کردن خمیر توسط آشپز

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر