فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از شعله های آتش بر روی ماهیتابه ای که آشپز در حال تفت دادن مواد می باشد

حرکت آهسته از شعله های آتش بر روی ماهیتابه ای که آشپز در حال تفت دادن مواد می باشد

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر