فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از باز کردن خمیر با وردنه توسط آشپز حرفه ای

حرکت آهسته از باز کردن خمیر با وردنه توسط آشپز حرفه ای

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر