فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

وسیله ای در داخل ازمایشگاه صنعتی در محیطی شیشه ای برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی

وسیله ای در داخل ازمایشگاه صنعتی در محیطی شیشه ای برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی

3500035000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر