فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از بستن درب دستگاه مخصوص بسته بندی جهت بسته بندی همبرگر

حرکت آهسته از بستن درب دستگاه مخصوص بسته بندی جهت بسته بندی همبرگر

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر