فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از ریختن کنجد بر روی خمیر قبل از قرار دادن داخل فر

حرکت آهسته از ریختن کنجد بر روی خمیر قبل از قرار دادن داخل فر

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر