فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

اسلوموشن از برش دادن نان کباب ترکی آماده شده

اسلوموشن از برش دادن نان کباب ترکی آماده شده

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر