فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

اسلوموشن از اضافه کردن تکه های فلفل دلمه ای سبز بر روی خمیر پیتزا

اسلوموشن از اضافه کردن تکه های فلفل دلمه ای سبز بر روی خمیر پیتزا

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر