فیلم بردار: محمد حسنی

ماسک دستگاه اکسیژن بر روی صورت خانم سالمند قرار دارد

ماسک دستگاه اکسیژن بر روی صورت خانم سالمند قرار دارد. یک خان مسالمند بر روی تخت بیمارستان نشسته است.

5500055000 تومان
بیان عصر
بیشتر از بیان عصر
مشابه ها
بیشتر