فیلم بردار: مهراد شاهی

پزشک با بیمار صحبت می کند و درحال خندیدن است

بیمار صورت خود را مقابل دستگاه معاینه ی چشم قرار می دهد

2500025000 تومان
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر