فیلم بردار: محمد حسنی

پرستاران با یکدیگر صحبت می کنند

پرستاران با یکدیگر صحبت می کنند. یک پرستار کیسه ی دارو در دستش دارد.

110000110000 تومان
بیان عصر
بیشتر از بیان عصر
مشابه ها
بیشتر