فیلم بردار: محمد جواد طاوسی

نمایی نزدیک از در چوبی و پنچره رنگی و دیوار آجری و راه پله ای با آجر خانه لطیفی در گرگان

نمایی نزدیک از در چوبی و پنچره رنگی و دیوار آجری و راه پله ای با آجر خانه لطیفی در گرگان

4000040000 تومان
محمد جواد طاوسی
بیشتر از محمد جواد طاوسی
مشابه ها
بیشتر