فیلم بردار: محمد جواد طاوسی

هلی شات از کوه های سرسبز و رشته کو ها و جاده ای که در آن ماشین ها در حال رفت و آمد می باشند در شهر ارومیه

هلی شات از کوه های سرسبز و رشته کو ها و جاده ای که در آن ماشین ها در حال رفت و آمد می باشند در شهر ارومیه

150000150000 تومان
محمد جواد طاوسی
بیشتر از محمد جواد طاوسی
مشابه ها
بیشتر