فیلم بردار: استودیو عقاب

فیلمبرداری از داخل ماشین از دشتی سرسبز در استان مازندران و رشته کوه های اطراف آن

فیلمبرداری از داخل ماشین از دشتی سرسبز در استان مازندران و رشته کوه های اطراف آن. نمایی از دشتی سرسبز در استان مازندران و آسمان آبی و ابری آن

7000070000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر