فیلم بردار: استودیو عقاب

تصویر هوایی از یک بنای خشتی باستانی

تصویر هوایی از یک بنای خشتی باستانی. هلی شات از یک سازه خشتی باستانی در مجاورت یک جاده

6500065000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر