فیلم بردار: استودیو عقاب

تصویر هوایی از تعدادی سازه باستانی در شهر قم

تصویر هوایی از تعدادی سازه باستانی در شهر قم. هلی شات از چند بنای خشتی تاریخی

5500055000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر